ความเป็นมา

บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ทรีเอส จำกัด ก่อตั้งโดยวิศวกรผู้มีประสบการณ์ด้านอุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล เครื่องมือวัดโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบรักษาความปลอดภัย มาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี จากประสบการณ์การทำงานทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชนอีกหลายบริษัท ทำให้มีความรอบรู้เทคโนโลยีด้านต่างๆ หลากหลาย และครบถ้วน ซึ่งทำให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จนมีความสามารถในการประสานเทคโนโลยีให้เป็นหนึ่ง เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และก่อเกิดคุณประโยชน์สูงสุด

บริษัทอินเทลลิเจ็นซ์ ทรีเอส จำกัด เดิมชื่อบริษัท ภูผาเน็ต จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2547 และได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หลายเรื่องเช่น เพิ่มทุนจดทะเบียน เพิ่มเติมทีมงาน และขยายขอบเขตการให้บริการ เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และทันสมัยมากขึ้น

ลักษณะการทำธุรกิจ

บริษัท อินเทลลิเจ็นซ์ ทรีเอส จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม SME และมีความมุ่งมั่นในการบริการด้าน คอมพิวเตอร์ เครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย ที่ครบถ้วนด้าน ICT (SME for SME and IT out sourcing or "We are your IT Department")