เราขอเสนอ Solution จากบริษัท Fortinet โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทคือ Fortigate และ FortiAnalyzer

รายละเอียดการเป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.

 

องค์ประกอบหลัก

1. Internet Gateway: FortiGate 110C; (Datasheet)

2. Logging: FortiAnalyzer 110B; (Datasheet)

3. Active Directory: Windows 2008

 

รูปแบบ Network Diagram